dilluns, 15 de desembre de 2008

Nou comunicat d'Amadeu Casellas

Suposo que tots els qui m'esteu donant suport voleu saber com estan les coses i si les compliran. Bé, fa uns 10 dies vaig signar un contracte en el qual ens impliquem el sotsdirector de tractament, la responsable de l'equip de tractament i jo. Aquest contracte és de 6 mesos des que vaig ingressar en aquest centre pel que acaba a principis de març, que és quan he de començar a sortir de permís. A la tornada del permís els presentaré l'oferta de treball per a poder sortir diàriament amb el 100.2 del Reglament.Penitenciari. Com que en aquest centre no hi ha cap mòdul per a tenir gent en aquestes condicions i per la llunyania i despesa que em produiria haver de desplaçar-me fins a la comarca d'Osona (Vic), suposo que hauré de traslladar-me a la zona de Barcelona.


El contracte l'envio a la meva advocada i al meu advocat. D'aquest acord té constància Joan Tardà, diputat de ERC, cosa que va comunicar al Director d'aquest centre l'últim dia que em va visitar. Ara s'ha de controlar que ho compleixin tal com ho estic complint jo.

Sobre la recuperació de la vaga de fam, em trobo bastant millor però des que la vaig deixar no se m'han facilitat cap tipus de complement alimentari, els serveis mèdics a part de posar-me impediments perquè pugui entrar la doctora de la nostra confiança, no han fet res. Gran part de la recuperació la dec als meus companys presxs que m'han estat donant part del seu menjar, especialment iogurts, fruita i pasta. Els serveis mèdics només m'han donat vitamines en pastilles, però com dic em trobo bastant recuperat i ara solament cal esperar que passin aquests 90 dies.

D'altra banda no ens podem oblidar que la meva advocada Diana Reig i el meu advocat Francesc Arnau tenen expedients oberts amb falses acusacions dels carcellers de l'hospital penitenciari de Terrassa. Aquests expedients estan en els col·legis d'advocats de Lleida, Terrassa i Barcelona pel que us demano a totes que no pareu d'enviar faxos, correus o el que considereu oportú, i mostreu la repulsa a aquests falsos expedients.

En la mateixa situació es troba el nostre company FRANKI , en la presó Model de Barcelona. No es pot permetre que un sistema feixista vulgui censurar i intimidar als que ens expressem fent ús d'aquesta llibertat d'expressió que no han aconseguit silenciar ni ho aconseguiran mai perquè per a això ens han de matar i nosaltres no ens deixarem.

SALUT I ANARQUIA

Amadeu Casellas Ramon

C.P. Brians 2

Día 26-11-2008

Supongo que todos los que me estáis apoyando queréis saber como están las cosas y si las cumplirán. Bien, hace unos 10 días firmé un contrato en el que nos implicamos el subdirector de tratamiento, la responsable del equipo de tratamiento y yo. Este contrato es de 6 meses desde que ingresé en este centro por lo que termina a principios de marzo, que es cuando tengo que empezar a salir de permiso. A la vuelta les presentaré la oferta de trabajo para poder salir a diario con el 100.2 del Reglamento.Penitenciario. Como en este centro no hay ningún módulo para tener gente en estas condiciones y por la lejanía y gasto que me produciría tener que desplazarme hasta la comarca de Osona (Vic), supongo que tendré que trasladarme a la zona de Barcelona.

El contrato se lo mando a mi abogada y a mi abogado. De este acuerdo tiene constancia Joan Tardà, diputado de ERC porqué el último día que me visitó así se lo dijo el Director de este centro. Ahora se tiene que controlar que lo cumplan tal y como lo estoy cumpliendo yo.
Sobre la recuperación de la huelga de hambre, me encuentro bastante mejor pero desde que la dejé no se me han facilitado ningún tipo de complemento alimenticio, los servicios médicos aparte de ponerme impedimentos para que pueda entrar la doctora de nuestra confianza, no han hecho nada. Gran parte de la recuperación la debo a mis compañeros presos que me han estado dando parte de su comida, en especial yogures, fruta y pasta. Los servicios médicos sólo me han dado vitaminas en pastillas, pero como digo me encuentro bastante recuperado y ahora solo hay que esperar que pasen estos 90 días.

Por otro lado no nos podemos olvidar de que mi abogada Diana Reig y mi abogado Francesc Arnau tienen expedientes abiertos con falsas acusaciones de los carceleros del hospital penitenciario de Terrassa. Estos expedientes están en los colegios de abogados de Lérida, Terrassa y Barcelona por lo que os pido a todas que no paréis de mandar fax, correos o como consideréis oportuno, y mostréis la repulsa a estos falsos expedientes.

En la misma situación se encuentra nuestro compañero FRANKI , en la prisión Modelo de Barcelona. No se puede permitir que un sistema fascista quiera censurar y intimidar a los que nos expresamos haciendo uso de esa libertad de expresión que no han conseguido silenciar ni lo conseguirán jamás porque para ello nos tienen que matar y nosotros no nos dejaremos.

SALUD Y ANARQUÍA
Amadeu Casellas Ramon
C.P. Brians 2

I guess all of you who are supporting me would like to know how things are going and whether they are going to live up to their promises. Well, ten days ago I signed a contract with the subdirector of treatments and the manager of the treatment team. This contract goes for six months, counting since I entered in this centre; so it will go until March, when I am due to get restricted permits and parole. On my return I will present them a job offer to be able to leave prison on a daily basis under the Penitentiary Regulation 100.2. As in this centre there is no module where they can have people in these circumstances, and also because of how far work would be from the prison and how costly it would be for me to have to go everyday up to the region of Osona (Vic), I guess I would have to move to the Barcelona area.

I have sent the contract to both of my lawyers. Joan Tardá, MP of ERC (Left-wing republican party of Catalonia), knows about this contract because the last day he visited me the centre director told him. Now we need to make sure they adhere to the contract the same way I am.

In regards to my recovery from the hunger strike, I feel much better. However, since I quit the hunger strike, they haven’t facilitated me any kind of dietary reinforcement. The medical services, apart from preventing the doctor we trust to see me, haven’t done anything. A big part of my recovery is owed to my prison mates, who have been giving me part of their meal, especially yogurts, fruit and pasta. The medical services have only given me vitamins in pills. Nevertheless, as I said, I feel quite recuperated and now it is only a matter of waiting for these 90 days to pass.

On another matter, we cannot forget that both my lawyers, Diana Reig and Francesc Arnau, have a disciplinary file opened against them, due to the false accusations made against them by the prison guards from the penitentiary hospital in Terrassa. These files are in the Lawyers College in Lerida, Terrassa and Barcelona, for which I would like to ask you all to keep sending faxes, emails or whatever other thing as you find suitable in order to express your repulse against these false files.

Our compañero Frakin is in the same situation, in the Modelo prison of Barcelona. We cannot allow that a fascist system wants to censor and intimidate those of us who express ourselves making use of that freedom of expression that they have not been able to silence, nor they will ever be able to. They will have to kill us and we wont’ allow them to do so.

Salud and revolution,

Amadeu Casellas Ramon


Día 26-11-2008

Υποθέτω πως όλοι όσοι με στηρίζετε, θέλετε να μάθετε πώς είναι τα πράγματα και αν θα τηρηθούν τα όσα ειπώθηκαν. Εδώ και 10 μέρες υπέγραψα μια συμφωνία, στην οποία πήραμε μέρος ο διευθυντής της αγωγής, η υπεύθυνος της ομάδας αγωγής και εγώ. Αυτή η συμφωνία ισχύει για 6 μήνες από τη στιγμή που μπήκα σ’ αυτό το κέντρο, πράγμα που σημαίνει πως λήγει στις αρχές Μαρτίου, όταν θα αρχίσω να βγαίνω με άδεια. Στην επιστροφή θα τους υποβάλλω την προσφορά εργασίας, για να μπορώ να βγαίνω καθημερινά σύμφωνα με το άρθρο 100.2 του Σωφρονιστικού Κανονισμού. Δεδομένου ότι σ’ αυτό το κέντρο δεν υπάρχει κάποιο τμήμα που να κρατά άτομα υπό αυτές τις συνθήκες και λόγω της απόστασης και των εξόδων που θα έπρεπε να επωμισθώ για να μεταβώ ως την κοινότητα της Osona (Vic), υποθέτω πως θα πρέπει να μεταβώ στη Βαρκελώνη.

Έστειλα τη συμφωνία στη δικηγόρο και το δικηγόρο μου, ενώ γνώση έχει λάβει και ο Joan Tardà, βουλευτής του ERC, γιατί την τελευταία μέρα που με επισκέφθηκε το είπε στον Διευθυντή του κέντρου. Τώρα πρέπει να εξακριβωθεί πως τηρείται, έτσι όπως την τηρώ εγώ.

Σχετικά με την ανάρρωσή μου μετά την απεργία πείνας, αισθάνομαι αρκετά καλύτερα, αλλά από τότε που τη σταμάτησα δεν μου χορήγησαν κανένα συμπληρωματικό διατροφής και οι ιατρικές υπηρεσίες δεν έκαναν τίποτα, πέρα από το να εμποδίζουν την επίσκεψη της ιατρού που είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας. Οφείλω σημαντικό μέρος της ανάρρωσης στους συντρόφους της φυλακής που μου έδιναν μερίδιο από το φαγητό τους, ως επί το πλείστον γιαούρτια, φρούτα και ζυμαρικά. Οι ιατρικές υπηρεσίες μου έδωσαν μόνο βιταμίνες σε μορφή δισκίου, αλλά όπως είπα, νιώθω αρκετά καλά και περιμένω να περάσουν αυτές οι 90 μέρες.

Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά της δικηγόρου μου, Diana Reig και του δικηγόρου μου, Francesc Arnau, έχουν ανοιχτεί φάκελοι με ψευδείς κατηγορίες των δεσμοφυλάκων του σωφρονιστικού νοσοκομείου της Terrassa. Οι φάκελοι αυτοί βρίσκονται στους δικηγορικούς συλλόγους της Lérida, Terrassa και Βαρκελώνης, γι’ αυτό και σας ζητώ να στέλνετε αδιαλείπτως φαξ, e-mail και ό,τι κρίνετε σκόπιμο, και να καταδικάσετε αυτούς τους ψευδείς φακέλους.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται ο σύντροφός μας FRANKI , στην Υποδειγματική φυλακή της Βαρκελώνης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σ’ ένα φασιστικό σύστημα να λογοκρίνει και να εκφοβίζει όλους εμάς που εκφραζόμαστε κάνοντας χρήση αυτής της ελευθερίας της έκφρασης που δεν κατόρθωσαν να πνίξουν, ούτε θα το κατορθώσουν ποτέ, γιατί για να το πετύχουν θα πρέπει να μας σκοτώσουν κι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.


SALUD Y ANARQUÍA

Amadeu Casellas Ramon


Je suppose que toutes les personnes qui m´ont soutenu veulent savoir quelle est ma situation maintenant. Bon, il y a 10 jours j´ai signé un contrat avec le sous-directeur de traitement et la responsable de l´équipe de traitement, par lequel je dois rester ici 6 mois depuis que suis entré, c´est à dire, jusqu´a mars 2009. Á ce point là je devrais déjà pouvoir sortir de temps en temps. Après je vais présenter une offre de travail pour pouvoir sortir chaque jour grâce à l´article 100.2 du Reglement des Prisons espagnol. Étant donné qu´à cette prison il n´y a pas de département pour ce type de prisonniers, je crois que je devrai démenager à la zone de Barcelone.
J´ai aussi envoyé le contrat à mes avocats. Il y a des personnes qui peuvent certifier l´existence de ce contrat, comme M. Joan Tardà, diputé de ERC, qui était dans la prison pour me rendre visite le jour que le Directeur l´a dit. Maintenant il ne nous reste qu´atteindre.
Par ailleurs, on doit pas oublier que les gardiens de l´hôpital pénitentiaire de Terrassa ont pris des sanctions contre mes avocats Diana Reig et Francesc Arnau. Vous pouvez envoyer des fax et des lettres en solidarité au Collège d´Avocats de Lérida, Terrassa et Barcelone, pour exprimer que ça suffit de fauses accusations.
Dans la même situation que moi se trouve FRANKI, emprissonné dans la Modelo de Barcelone. On
ne peut pas permettre qu´un système fasciste censure et intimide toutes les personnes qui haussent leur voix. La liberté de´expression est un droit qu´on va défendre. Ils vont jamais réussir à étouffer nos voix.

SANTÉ ET ANARCHIE
Amadeu Casellas Ramón

Wahrscheinlich alle, die mich unterstützen und unterstützt haben, wollen wissen, wie jetzt die Lage ist. Letzte Woche habe ich einen Vertrag mit dem stellvertretenden Behandlungsdirektor und der Verantwortlicher des Behandlungsteams unterschrieben. Dieser Vertrag hat einen Frist von 6 Monate seit ich in diesem Zentrum eingefahren bin, das heißt, Anfang März nächstes Jahr. Dann sollte ich schon eine Genehmigung bekommen, um manchmal raus gehen zu dürfen. Danach werde ich ein Jobangebot vorstellen, damit ich in der Zukunft täglich raus kann, dank dem Artikel 100.2 der Strafordnung. Da in diesem Zentrum keine Abteilung für solche Gefangene gibt, glaube ich, dass ich nach Barcelona umziehen muss. Würde ich hier bleiben, wäre es zu teuer, mich jeden Tag nach Osona zu bringen.
Den Vertrag habe ich schon meinen Rechtsanwälten geschickt. Außerdem gibt es Leute, die diesen Vertrag bestätigen können, wie Joan Tardá, Abgeordneter der ERC, weil der Direktor ihm Bescheid gesagt hat. Jetzt muss man darauf aufpassen, dass sie zu ihrem Versprechen stehen, wie ich mache.
Bezüglich meiner Gesundheit, ich fühle mich viel besser, aber seit ich den Hungerstreik abgebrochen habe, habe ich keine Ernährungsergänzung bekommen. Die Ärzte haben nichts für mich gemacht, sie haben mir nur Steine in den Weg geworfen. Ich bin wieder gesund dadurch, dass mir meine GenossInnen gefangenen ihres Essen gegeben haben, vor allem Joghurt, Obst und Nudeln. Ich bin ein bisschen mehr erholt, jetzt muss man bloß warten, bis die 90 Tage vorbei sind.
Darüber hinaus muss man nicht vergessen, dass die Gefängniswärter von Terrassa ein Verfahren gegen meine Rechtsanwälten Diana Reig und Francesc Arnau eingeleitet haben, mit falsche Anklage. Ihr könnt ein Soli-schreiben per Fax oder Post an der Anwaltskammer von Lérida, Terrassa und Barcelona schicken.
In meiner Situation befindet sich auch FRANKI, Gefangener in Barcelona. Man kann nicht erlauben, dass ein faschistischer System zensiert und einschüchtert. Sie wollen, dass wir schweigen. Aber die Meinungsfreiheit haben sie noch nicht abschaffen können, und wir werden dafür kämpfen, dass sie unabsetzbar bleibt.

GESUNDHEIT UND ANARCHIE
Amadeu Casellas Ramón


Immagino que tutti quelli che mi state   appoggiando voglate sapere
 Come sta evolvendo la situazione e se si manterranno i patti.
 Bene, 10 giorni fa ho firmato un contratto  in cui ci impegnavamo il
vicedirettore di tratamento, la responsabile dello staff di trattameno ed io. E un contratto di 6 mesi a partire dalla mia entrata nel centro per tanto terminera agli inizi di marzo, cioe quando comincero a usufruire dei permessi d'uscita. Al ritorno gli presentero l offerta di lavoro per cominciare ad uscire giornalmente con il 100.2 del regolamento Penitenziario. Dato que in questo centro non hanno nessun
 modulo per tenere la gente secondo questi parametri e a causa della
 distanza e del costo que mi produrrebbe  muovermi fino alla regione
 di Osona (Vic), immagino che dovro trasferirmi nella zona di Barcellona.
 
 Il contratto lo mando al mio avvocato e alla mia avvocata. Di questo
accordo e a conoscenza Joan Tardà, deputato del ERC, secondo quanto gli ha comunicato il Direttore di questo centro durante la sua ultima
visita. Adesso bisogna controllare che  mantengano i patti  tal e come
 lo stò facendo io.
 
 Per quanto riguarga il recupero dallo sciopero Della fame sto meglio,
 pero da quando l ho sospeso non mi hanno proporzionato nessun tipo di
 integratore alimentare, i servizi medici apparte di creare impedimenti per l ingresso della dottoressa di nostra fiducia non ha fatto nulla. Gran parte del mio recupero lo devo ai miei compagni di carcere che mi hanno offerto parte della loro razione, soprattutto yogurt, frutta e pasta. I servizi medici solo mi hanno dato vitamine e pastiglie; ad ogni modo, come gia detto, mi sono ripreso abbastanza e solo c e da aspettare che passino questi 90 giorni.
 
 Inoltre non bisogna dimenticare che i miei avvocati Diana Reig e
 Francessc Arnau hanno aperto un dossier per falsa accusa da parte dei secondini dell ospedale penitenziario di Terrassa. Entrambi i dossier sono stati depositati presso il collegio di avvocati di Lerida, Terrasa e Barcellona, per tanto vi chiedo di non smettere di inviare fax, posta o della forma che riteniate opportuna dimostrando il rifiuto a queste false accuse.
 
Nella stessa situazione si trova il compagno FRANKI, nel carcere Modello di Barcellona. Non bisogna permettere che questo sistema fascista censuri ed intimidi coloro i quali ci 
manifestiamo facendo uso di quella liberta di espressione che non hanno potuto silenziare ne mai ci riusciranno visto che per riuscirci dovranno prima ammazzarci, e noi non glielo permetteremo.
 
SALLUTI E ANARCHIA
 
Amadeu Casellas Ramon
dissabte, 13 de desembre de 2008

Recollida de signatures en solidaritat amb els advocats d'Amadeu Casellas


El nostre sindicat................................................................................................................
o
La nostra entitat...................................................................................................................
ha tingut coneixement del fet que han rebut una queixa procedent de l’hospital penitenciari deTerrassa contra els advocats d’Amadeu Casellas Ramon, Francesc Arnau i Arias i Diana Reig i Baiget, de DALP (Despatx d’Assessorament Laboral i Popular). Tal com s’explica al bloc d’internet dels grups de suport a Amadeu Caselles (http://llibertatamadeu.blogspot.com/) es tracta d’una Nova ofensiva dels carcellers del mòdul penitenciari de l'Hospital de Terrassa en el cas d'Amadeu Casellas. Si abans van fer la guerra bruta contra el propi Amadeu, familiars, amics i amigues i solidàri@s, ara van contra els advocats, Diana Reig i Francesc Arnau.Ara acusen l'advocada i 'advocat d'Amadeu d'intentar entrar-li una pancarta durant la darrera visita que van fer a aquest centre, el dia després que abandonés la vaga de fam. També els acusen d'haver emprat un to desafiant i molt desagradable envers els "professionals" d'aquest centre.Aquesta acusació, que arriba a través dels Col.legis d'Advocats de Lleida, Barcelona i Terrassa(que suposadament defensen les advocades i els advocats) pot acabar en una sanció d'inhabilitació per a l'exercici professional.Remarquem que, malgrat que aquesta acusació és absolutament falsa, les advocades i advocats tenen el dret d'informar les persones que defensen de tot el que faci referència al seu cas, id'aportar tota mena de documents, fins i tot una pancarta. I que, per descomptat, tenen dret a posar mala cara davant de les provocacions constants de les carcelleres i els carcellers.
Aquesta iniciativa per part del Director de l'Hospital Peniteciari de Terrassa, a instància del Cap de Servei, és un atac directe a l'entorn d'Amadeu Casellas, com a resposta a la vaga de fam i al suport social aconseguit al carrer durant aquest estiu. No oblidem que, a l'entorn carcerari, hi
treballen sectors d'allò més feixistes i reaccionaris. En concret, en aquest mòdul hospitalari ja són diverses les denúncies interposades pel tracte denigrant de les carcelleres i carcellers envers les preses i presos i la gent que els visita.
Aquesta nova agressió contra l'advocada i l'advocat s'inscriu dins d'un context general de repressió. Han prohibit les comunicacions amb l'Amadeu de persones concretes, estan impedint l'entrada d'una doctora de confiança, estan denunciant per fets falsos la gent solidària, i ja han sancionat el company Franki, a qui han restringit sortides i permisos, i a qui amenacen de retirar el tercer grau.
No podem permetre que aquesta gentussa impedeixi a les advocades i advocats fer la seva feina.
D'entrada, perquè són les nostres armes legals indispensables contra els atacs del Sistema; i també perquè les seves pròpies lleis reconeixen el dret a l'exercici lliure de l'advocacia, i hi estan posant traves.
Esperem que aquest Col.legi d’Advocats mantindrà la seva independència de criteri davant d’aquests fets, i coneixedors com som de l’honestedat professional i humana del col.legiat i la col.legiada afectats, els defensi adequadament. Per la qual cosa, reclamem l’arxiu d’aquest afer administratiu, sense més tràmits.A...............................................................novembre de 2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Les persones sotasignants, davant de la / Els profesionals sotasignants(nº col.legiat), davant de la
Nova ofensiva dels carcellers del mòdul penitenciari de l'Hospital de Terrassa en el cas d'Amadeu Casellas i sabedors que, si abans van fer la guerra bruta contra el propi Amadeu, familiars, amics i amigues i solidàri@s, ara van contra els advocats, Diana Reig i Francesc Arnau,

EXPOSEM:

1. Ara acusen l'advocada i l'advocat d'Amadeu d'intentar entrar-li una pancarta durant la darrera visita que van fer a aquest centre, el dia després que abandonés la vaga de fam. També els acusen d'haver emprat un to desafiant i molt desagradable envers els "professionals" d'aquest centre. Aquesta acusació, que arriba a través dels Col.legis d'Advocats de Lleida, Barcelona i Terrassa (que suposadament defensen les advocades i els advocats) pot acabar en una sanció d'inhabilitació per a l'exercici professional.

2. Remarquem que, malgrat que aquesta acusació és absolutament falsa, les advocades i advocats tenen el dret d'informar les persones que defensen de tot el que faci referència al seu cas, i d'aportar tota mena de documents, fins i tot una pancarta. I que, per descomptat, tenen dret a posar mala cara davant de les provocacions constants de les carcelleres i els carcellers.

3. Aquesta iniciativa per part del Director de l'Hospital Peniteciari de Terrassa, a instància del Cap de Servei, és un atac directe a l'entorn d'Amadeu Casellas, com a resposta a la vaga de fam i al suport social aconseguit al carrer durant aquest estiu. No oblidem que, a l'entorn carcerari, hi treballen sectors d'allò més feixistes i reaccionaris. En concret, en aquest mòdul hospitalari ja són
diverses les denúncies interposades pel tracte denigrant de les carcelleres i carcellers envers les preses i presos i la gent que els visita.

4. Aquesta nova agressió contra l'advocada i l'advocat s'inscriu dins d'un context general de repressió. Han prohibit les comunicacions amb l'Amadeu de persones concretes, estan impedint l'entrada d'una doctora de confiança, estan denunciant per fets falsos la gent solidària, i ja han sancionat el company Franki, a qui han restringit sortides i permisos, i a qui amenacen de retirar el tercer grau.

CONCLOEM:
No podem permetre que aquesta gentussa impedeixi a les advocades i advocats fer la seva feina.
D'entrada, perquè són les nostres armes legals indispensables contra els atacs del Sistema; i també perquè les seves pròpies lleis reconeixen el dret a l'exercici lliure de l'advocacia, i hi estan posant traves.

DEMANEM:
Que aquest Col.legi d’Advocats mantingui la seva independència de criteri davant d’aquests fets, i coneixedors com som de l’honestedat professional i humana del col.legiat i la col.legiada afectats, els defensi adequadament.
Per la qual cosa, reclamem l’arxiu d’aquest afer administratiu, sense més tràmits.

ON ENVIAR-HO:

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

Departamento de Deontología.

Paseo de Recoletos, 13 (28004 Madrid)

información@cgae.es

tlf. 91 5232 593 - 902 411 141

faxes: 91 532 78 36 (secretaria) y 91 701 05 90 (prensa)

DELEGACION DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

en Bruselas:

FAX 00 32 2 2801895

Col·legi d’advocats de Barcelona
Mallorca, 283
08037
BARCELONA
Tel.93.496.18.80
Fax.93.487.15.89
icab@icab.es

Col.legi d’Advocats de Lleida:
Pl. Sant Joan, 6-8, 1r -25007
Tel.973.23.80.07
Fax.973.23.03.76
col.legi@advocatslleida.org

Col.legi d’Advocats de Terrassa:
Gabriel Querol, 21-23, baixos - 08221
Tel.937.801.366
Fax.937.330.667
secretaria@icater.org

dilluns, 8 de desembre de 2008

dissabte, 6 de desembre de 2008

COMUNICADO DE AMADEU CASELLAS.


Hoy he podido leer los informes de los Derechos Humanos remitidos a Naciones Unidas por parte del estado español y me pregunto de qué sirve todo ese papel. Que en España se tortura en las cárceles y las comisarías, por desgracia no es noticia, sino algo habitual. Que en España las leyes y la Constitución son papel mojado, no hace falta ser universitario para darse cuenta. Que en España hay dos clases de justicia, la de los ricos y la de los pobres, no es ninguna novedad. Sólo hay que seguir un poco noticias como las últimas, por ejemplo: Julián Muñoz de Marbella y toda su camarilla; el caso del Filatélico; Javier de la Rosa en el caso Gran Tibidabo. Esta semana ha salido la condena de los mossos de esquadra, que han sido condenados a casi 7 años, y cómo Montserrat Tura dice que son buena gente y que ve bien que sigan en su puesto y se recurra la sentencia. No diría lo mismo si fuese gente de La Mina, el Carmelo, San Cosme, o ciudadanos considerados de segunda. A estos hay que machacarlos.

También me resulta irónico que se hable de la igualdad entre la mujer y el hombre. En las cárceles catalanas, las mujeres están mucho peor que los hombres, y para que te quede claro Montserrat Tura, ¿por qué no dejas entrar una comisión de derechos humanos en la cárcel de Girona y vean cómo "viven" las mujeres y las limitaciones que tienen?. O la cárcel de Wad-Ras, la de Ponent en Lleida, o Brians I.

Tú podrás ser la Consellera de Justicia, pero o no tienes ni idea de lo que hablas sobre las cárceles, o eres tan hipócrita y cínica que mientes como una bellaca. Defiendes a los que torturan como los mossos condenados o como las de la comisaría de Las Corts de Barcelona, que toda la sociedad pudo ver.

Ahora sale el juicio del motín de La Roca. Supongo que estarás de acuerdo en que se condene a los presos que hartos de aguantar los abusos del Subdirector conocido en las cárceles como "La Manuela", pero no estarás de acuerdo en que se condenen a los torturadores que están procesados por las palizas y torturas a presos.

Han abierto un expediente a mi abogada Diana Reig y a mi abogado Francesc Arnau, precisamente el abusón que provocó el motín en La Roca y que ahora tienes de coordinador en el Hospital Penitenciario de Terrassa. Podrías proponerlo también para una medalla como a Manuel Allué, que está en Brians I con condenas firmes por malos tratos.

También puedes sancionar a Franki, en la cárcel Modelo de Barcelona, por apoyarme. Dime Montserrat Tura, ¿qué sanción has puesto al equipo de tratamiento de Quatre Camins y más en concreto, al equipo del MR-3 que falseaba informes en mi contra, o quizás también les has dado una medalla?.

Habláis de los Derechos Humanos como si los respetarais. ¡Qué falacia y qué cinismo!. Eso sí, quedas muy bien en las fotos inaugurando cárceles. Como es muy rentable la industria carcelaria, pues nada, ha construir cárceles. Así, que a este ritmo, pronto toda Catalunya será una cárcel. ¿Sabes Montserrat Tura, muchas personas nos preguntamos por qué cuando los de extrema derecha se manifiestan, los mossos los protegen y cuando somos los de la izquierda o anarquistas, los mismos mossos nos golpean y nos detienen?. Y lo más sorprendente es que eres de un partido político socialista. Permíteme que me ría, ja, ja, ja...

Como puedes comprender, a mi no me das miedo, ni temo tus represalias. Nadie censura lo que pienso y digo y que además se puede demostrar. Quizás tu partido, el PSC, debiera plantearse el cambio de siglas y vuestros socios de gobierno, ERC y ICV, abandonar ese pacto. No comprendo como ERC y ICV, con su ideología, os pueden hacer piña para Catalunya y los que somos catalanes. Es sencillamente una vergüenza.

C.P. Brians II
Día 29-11-2008
Amadeu Casellas Ramón

dijous, 4 de desembre de 2008

Entrevista a Amadeu Casellas, dos meses después del final de la huelga de hambreAntes de nada mandarte un abrazo desde

esta otra prisión sin paredes, y muchos ánimos

para seguir adelante.

¿Cómo te encuentras? puedes describirnos

el proceso físico de recuperación

después de una HH tan larga. ¿De

qué manera han intervenido los servicios

médicos carcelarios en este proceso? Esperemos

que pronto estés recuperado del

todo.


La verdad es que no me encuentro muy bien,

me duelen mucho las piernas y la recuperación

es muy lenta, entre otras cosas

porque la comida es muy pobre y poca,

además no me han dado ningún tipo de suplemento

y toda la comida extra la tengo que

comprar en el economato con unos precios

desorbitados.

Los servicios médicos funcionan fatal desde

el punto que el médico del módulo me recetó

unos medicamentos que posteriormente una

internista del Hospital de Terrassa , me los

quitó porque me perjudicaban y me recetó

otros, que al parecer se perdió la receta y después

de más de 10 días, y tras reclamarlo a

diario, se me dio; pero no ha sido nada fácil.


Desde el traslado a Brians 2, ¿Qué cambios

ha habido respecto de la situación en Quatre

Camins: (destino, visitas, celda,

situación en los patios...)?


Desde que me trasladaron a esta cárcel de

momento no he visto ningún cambio. Las comunicaciones

son igual pero un poco más

apartado de Barcelona, con el perjuicio que

eso supone para las personas que vienen a

comunicar, además han prohibido la entrada a

personas que no han llegado ni a verme. En

los patios lo mismo que en el resto de las

cárceles catalanas, gente desesperada que no

ve la salida, y gente saturada con las llamadas

drogas legales. Sobre el destino es mejor que

el que tenía en Quatre Camins, y mejor pagado,

pero aún no puedo hacer todo porque

me encuentro débil.


Tu situación a nivel legal: ¿en qué punto

nos encontramos? por un lado está el procedimiento

abierto para lograr la refundición,

y por otro lado el tema de los

permisos y el tercer grado,¿cómo va cada

cosa?


En el tema legal, me consta que la Audiencia

de Barcelona ha denegado la refundición.

Aunque no sé los motivos, pero eso es fácil de

imaginar, seguimos viviendo en un estado

fascista y pueden hacer lo que les de la gana

mientras nosotrxs se lo permitamos. Sobre los

permisos y el tercer grado estoy a la espera

en estos días de que me digan algo y a partir

de lo que me digan así actuaré.


Te han prometido un programa individualizado

de tratamiento, será algo así como

una larga prueba de 6 meses,¿cómo lo

ves?¿crees que pueden ponerte alguna

trampa durante este tiempo, como por

ejemplo un parte falso o algo así?


Como digo estoy a la espera pero la verdad es

que no me fío demasiado porque si lo quieren

alargar mucho siempre pueden tenderte una

trampa y ponerte un parte, y como os podéis

imaginar a estas alturas no voy a permitir

ningún tipo de humillación ni nada por el estilo.


Algo que sorprende un poco es que confíes

en la palabra de Ignasi Clavel, un personaje

que estuvo antes de Director General

de prisiones en Catalunya, ¿puedes explicarnos

tus motivos? También en este sentido,

¿qué papel está jugando el diputado

de ERC, Joan Tarda, en las negociaciones

con la institución?


La verdad es que confié en el Síndic, pero ya

no lo tengo tan claro porque en la última reunión

no me quedé muy convencido. Confié

en él porque siendo Director General de las

cárceles [catalanas], tuvimos bastante trato y

en ese tiempo me demostró que era una persona

justa, pero como dice Lucio Urturia, el

poder corrompe, y no sé ahora mismo en qué

punto se encuentra él.

Sobre el diputado Joan Tardí de ERC, sé que

está en la Coordinadora contra la marginación

y han hecho bastantes cosas a favor de los

presos, pero yo no lo he visto más, y por lo

tanto tampoco sé nada, lo cual alimenta mi

malestar.


Suponemos que eres consciente de toda la

movilización que se produjo en la calle durante

la HH este verano, de Barcelona a

Vancouver, y ahora parece que todo el

mundo se ha relajado, sin embargo todavía

no se ha logrado el objetivo, ¿qué opinas

sobre este relajamiento por parte de la

gente solidaria?


Soy consciente de todas las movilizaciones

que hubieron durante la HH, pero también soy

consciente de que todxs menos mi abogada,

Diana Reig, el abogado Francesc Arnau y mis

amigos más cercanos, se han relajado demasiado,

y precisamente eso es algo que por

descontado querían, tanto desde la Dirección

General, como los políticos. La verdad es que

como digo al principio no dudaré en iniciar

otra HH si no lo veo claro, pero si la presión

fuera no estuviera tan relajada seguramente

no tendría que plantearme el inicio de otra HH,

además de que estoy muy débil, por otro lado

pensé que todo esto serviría para que la lucha

fuera continuara, ya que hay muchos

Amadeus en las cárceles de Catalunya y de

todo el estado.


Para acabar, estamos deseando poder encontrarnos

fuera de una vez, ¿qué es lo

que harás cuando te den el primer permiso?


Cuando salga lo primero será visitar a mi

madre y amigxs que son los que peor lo están

pasando, incluso más que yo, porque yo esta

lucha la llevo desde hace décadas y estoy

acostumbrado. Después me gustaría, dar

muchas charlas sobre lo que se esconde realmente

dentro de las cárceles y el porqué se

silencia de manera tan brutal, que no olvide

nadie que esto es una industria, una industria

carcelaria que beneficia al capitalista, y que

les da igual que en el camino se pierdan, decenas,

cientos o miles de vidas, siempre y

cuando la industria carcelaria siga funcionando.


Bueno puedes aprovechar para decir lo

que quieras.


Para terminar tengo que admitir que me he

quedado de piedra, el sindicato UGT, ha dado

una medalla a uno de los carceleros más torturadores

que hay en las cárceles, Manuel

Alleu. Los trabajadores que están afiliados a

este sindicato se tienen que preguntar a quién

están financiando, y plantearse seriamente el

dejar UGT, porque están alimentando a la Bestia

1que al final se los comerá.

Por último decir que si no se entiende muy

bien la letra es porque llevo unos 10 días sin

luz en la celda y que tengo que escribir como

puedo, pero eso no me desanima. También

quiero pedir todo el apoyo posible para mi

abogada Diana Reig y Francesc Arnau, porque

les quieren sancionar por defender los derechos

de lxs presxs. Podéis mandar faxes al

Colegio de abogados de Barcelona y de Lleida,

y hacer lo que creáis necesario para que estos

fascistas no se salgan con la suya.


Amadeu Casellas Ramón

CP Brians 2. 8 de noviembre de 2008

dilluns, 1 de desembre de 2008

Las voces silenciadas del motín de Quatre Camins

¡Pero sigamos!, pues aún quedan cuestiones que no puedo explicar en primera persona. Como decía, después de pasar los controles y los rigores de una calefacción parcialmente estropeada, por fin pude comunicar con Amadeu. Como en anteriores ocasiones, ya esperaba en la cabina. Nada más verme, cogió el telefonillo y me hizo notar que en mi lado no había silla. Miré para un lado y para otro, y no vi ninguna silla libre y todas las cabinas ocupadas, algunas con varias personas que comunicaban. Sólo ponen una silla por cabina de comunicación, por lo que si solicita comunicar más de una persona con algún preso, o bien deben de hacerlo de pie, o bien deben de coger una silla de otra cabina. Muchas de las personas que comunican, son madres que llevan sus bebés, abuelas, abuelos de los presos, etc y necesitan más de una silla.

A los pocos minutos de entrar a comunicar, y mientras le decía a Amadeu que no me importaba permanecer de pie, alguien golpeo el cristal de la puerta a mis espaldas y entró disculpándose. Era la funcionaria que siempre me encuentro en las comunicaciones, que me traía una silla. Realmente, hay algo que está cambiando; pero no es la prisión. En mis últimas visitas a esta prisión, he comprobado que, de puertas hacia fuera, hay un esfuerzo por demostrar cierta cara amable que antes era muy improbable.

Comenzamos a hablar y le pregunté cómo se encontraba. Su respuesta sin dudarlo, fue que ahora, tras el cambio de medicación, estaba mucho mejor. De hecho ya llevaba varios días trabajando y además le habían llevado una copia del contrato del programa al que se había llegado como compromiso en la huelga de hambre y Amadeu me comentó que le había enviado una copia a su abogada. También me fue confirmando en su magnitud, algunas de las cosas que ya he comentado. Que llevaban dos días sin aguas, y que les daban 3 botellas de agua mineral por persona y día, para que tuviesen agua para beber y para su aseo más elemental. Que algunos lavabos de los patios de unos módulos concretos, estaban cerrados para que nadie los pudiera utilizar; que había muchas celdas en las que la calefacción no funcionaba; que en algunos módulos, las goteras eran tan importantes, que se les llenaban de agua cuando llovía. O sea, que el agua estaba completamente, fuera de todo control. Lo más sorprendente de esta situación, es que en los módulos, afectaba tanto a presos como a carceleros, y de ahí que a los funcionarios, se les viese en el interior de las garitas con chaquetas y chaquetones y con tantas botellas de agua. Se ve que un carcelero se le acercó y le preguntó que tal y como estaba la situación, cuánto tiempo tardaría en hacer un escrito de denuncia de toda esta situación. Él le respondió que ahora era el momento de otra denuncia y que ya se enteraría por los medios de contrainformación. Y como Amadeu anda en otras cuestiones, por eso me presto yo a hacer la denuncia pública de dicha situación. Así no podrán decir luego que ha sido él.

Mientras me comentaba por encima estas cuestiones "domésticas", notaba que el semblante de Amadeu tenía una expresión diferente a la del dolor de mi última comunicación. Había ganado peso y volvía a tener la expresión alegre y relajada de siempre, que sólo se le cambió cuando me comentó que el número de personas que habían muerto en esta nueva prisión, se escapaba a toda normalidad estadística y que la parte restringida y de seguridad del "especial", seguía siendo el de la prisión de siempre; un lugar ideado para el tormento. Me puso al día sobre las últimas declaraciones, de la consellera Tura, que había leído en prensa y que le habían indignado tanto que había hecho un escrito que difundiría por el exterior. También me recordó que algunos de los encausados por el último motín a finales de Abril del 2004 en Quatre Camins, se encontraban en Brians 2 y cómo la institución penitenciaria había "conseguido" testimonios de presos con los que, los acusados, ya estaban condenados antes del juicio. Me habló del artículo que aparecía en La Vanguardia, en el que los titulares anuncian el "macrojuicio por el motín de Quatre Camins" y explican el desmesurado despliegue policial que comportará. Me comentó que los años de condena que barajaba la noticia, para los "principales encausados", no eran los solicitados y que la petición fiscal era mayor que la cantidad aparecida en el artículo y que toda la información, era una distracción de los conflictos reales de la prisión y del motín. Reconozco que es dificilísimo poder contrarrestar un despliegue informativo como el que tuvo el mencionado motín. Pero por lo que recuerdo, hay una perversa manipulación en la versión oficial de los hechos. Tanto es así, que se barajaron diferentes versiones oficiales según la institución que las ofrecía. Cada central sindical de carceleros, daba la suya; e DGSP de Catalunya, otra bien distinta. Al final, la sensación que me quedó, es que se tuvieron que poner de acuerdo para consensuar una; la que más credibilidad ofrecía y menos lagunas dejaba. Toda información que no fuese en ese sentido, fue neutralizada y silenciada; así, diferentes testimonios que surgían del lugar de los hechos y que en un principio aparecieron en algunos medios de comunicación radiofónica, desaparecieron. Recuerdo especialmente uno que explicaba que el subdirector que más tarde resultaría gravemente agredido, entró de malas maneras amenazando y con intención de golpear a los presos que mantenían a un funcionario maniatado como rehén. Y cómo ese intento de agresión, tuvo como consecuencias la grave agresión que sufrió. También recuerdo como se explicó que el funcionario maniatado y golpeado, temía por su vida y que uno de los presos le aseguró que, él se encargaría de que nadie le matara, que no era eso lo que pretendían. Ahora, resulta que sobre ese preso, recae una acusación de amenazas e intento de asesinato.

Es difícil contrarrestar todas las versiones oficiales que difunden los medios de comunicación y mucho más difícil cuando se trata de una prisión, cuyo espacio y entorno penitenciario, no pretende ninguna transparencia sino más bien al contrario: un oscurantismo total.

La comunicación con Amadeu, dió para mucho, sobre todo para recuperar algunos recuerdos que, con este juicio, vuelven. Nadie va a cuestionar las condiciones en las que se encontraban en aquellos momentos en Quatre Camins, una prisión que hacía 2 años, había sido objeto de otra respuesta de protesta por parte de los presos, y que había sido desvirtuada como un motín cuando en realidad se trataba de una huelga de brazos caídos. En aquella ocasión si que salió a la luz pública la existencia de un comité de huelga negociador de unas elementales y mejores condiciones en la prisión; pero que ante la negativa por parte de la institución para promoverla, provocaron una entrada masiva de mossos y carceleros, venidos de otras cárceles, que degeneró en un enfrentamiento y un saqueo y destrucción de las propias instalaciones penitenciarias. Al final, los únicos que pagaron su osadía, fueron el grupo de presos represaliados y dispersados a otras prisiones; y sin embargo, las hordas represoras y responsables, no sólo de la situación que se malvivía en un centro en el que se habían producido diversas muertes, sino también de muchos de los desmanes destructores de instalaciones penitenciarias, que luego se difundieron que habían sido realizadas por los presos amotinados. En este "macrojuicio" que se avecina, nadie va a cuestionar la versión oficial. A pesar de que es una de las más recurridas excusas utilizadas para otros abusos: la entrada de droga en prisión. Sólo hay que conocer un poquito el medio penitenciario para saber que la droga en prisión, mayormente entra con la connivencia de funcionarios. Que esa "organización" de presos para entrada de droga, es poco menos que ridícula, por no decir poco creíble; pero es la que mejores resultados le ha dado siempre a la institución penitenciaria. De ahí, que nunca se pueda erradicar la droga de la prisión; por eso y porque hay otro tipo de drogas oficiales a las que todo preso se puede apuntar; desde la metadona, hasta los trankimacines o el largactil. Por cierto, uno de los medicamentos que han recetado a Amadeu, es una pastillita de color amarillo que por lo visto se la recetan a las personas que tienen ataques epilépticos. No supo decirme cómo se llamaba esta medicación, pues eso mismo es lo que sucede en prisión, te administran medicación sin ningún tipo de información, sin que sepas de qué se trata. Tendríamos que conseguir saber qué clase de medicamento le están suministrando a nuestro amigo y compañero; pues por lo general, este tipo de fármacos quitan más de lo que ofrecen.

Y así, hablando de todo esto y de otras cuestiones más personales, pasó el tiempo de la comunicación y nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Por el pasillo, la fila de personas presas que acababan de comunicar, se dirigían hacia los módulos. Amadeu se giró y me lanzó un saludo de despedida y durante un rato, los familiares, amigos y amigas que habíamos ido a comunicar, permanecimos a la espera de que se abrieran la puerta para recoger nuestros documentos y marcharnos de aquel lugar. Durante el tiempo de espera, algunas personas comentaban lo del agua y la calefacción. Por lo menos algunas personas saben lo que pasa dentro..., pero me temo que nadie las quiere escuchar.

La funcionaria apareció encogida y envuelta en su chaquetón, abrió la puerta y nos devolvió los documentos de identidad. Atravesamos el patio, subimos los 3 pisos para buscar la puerta de salida, y nos cruzamos con las personas que esperaban el siguiente turno para comunicar.

Fuimos a recoger nuestros efectos personales, y salimos de nuevo al frío del exterior. Ya estaba oscureciendo, apenas quedaba algo de luz y empezamos a salir del recinto penitenciario y tomamos el camino de regreso antes de que desapareciese entre la oscuridad. Hasta la próxima Amadeu.