dimarts, 25 de novembre de 2008

Entrevista a Diana Reig a Koktel kontrainformatiu


Amb Diana Reig, advocada d'Amadeu Casellas, es comenten les darreres novetats de la situació de l'Amadeu.Més informació a:

http://koktelkontrainformatiu.blogspot.com/

divendres, 21 de novembre de 2008

COMUNICAT DE L'AMADEU EN SOLIDARITAT AMB EL FRANKI


De nou em quedo al.lucinat amb les mesures de censura i intimidació per part de les presons catalanes, quan un pres fa ús de la llibertat d'expressió i es fa més palesa que en democràcia es gaudeix de llibertat en canvi de no utilitzar-la.

Franki de Terrassa, quan jo em trobava en vaga de fam, es va manifestar amb un comunicat demanant recolzament en el que jo estava reclamant, l'aplicació de les lleis que els polítics han fet i que no es compleixen de manera sistemàtica, i per aquest motiu ho van sancionar i ara pretenen regressar-lo del tercer grau, el que significaria perdre les sortides, el treball, etc.

Això no ho podem permetre perquè de nou el sistema feixista imposa la seva dictadura. És per això, que demano a tots els grups anarquistes i de suport que he tingut i tinc, així com a totes les persones i a la societat que lluita i defensa les més elementals llibertats, que li donin suport de la manera que considerin més oportuna amb faxos a la Direcció General, al Jutjat de Vigilància i a la pròpia presó Model de Barcelona.

Estem més que farts que se'ns censuri i s'imposi el silenci dintre de les presons; mentre els dirigents fan el que volen saltant-se la seva pròpia llei. Solidaritat i suport amb el Franki.

Salut i Anarquía!

C.P. Brians 2. Dilluns, 3 - 11 - 2008
Amadeu Casellas Ramón

COMUNICADO DE AMADEU EN SOLIDARIDAD CON FRANKI

De nuevo me quedo alucinado con las medidas de censura e intimidación por parte de las cárceles catalanas, cuando un preso hace uso de la libertad de expresión y se hace más patente que en democracia se goza de libertad a cambio de no utilizarla.

Franki de Terrassa, cuando yo me encontraba en huelga de hambre, se manifestó con un comunicado pidiendo apoyo en lo que yo estaba reclamando, la aplicación de las leyes que los políticos han hecho y que no se cumplen de manera sistemática, y por ese motivo lo sancionaron y ahora pretenden regresarlo del tercer grado, lo que significaría perder las salidas, el trabajo, etc.

Eso no lo podemos permitir porque de nuevo el sistema fascista impone su dictadura. Es por ello, que pido a todos los grupos anarquistas y de apoyo que he tenido y tengo, así como a todas las personas y a la sociedad que lucha y defiende las más elementales libertades, que le apoyen de la manera que consideren más oportuna con faxes a la Dirección General, al Juzgado de Vigilancia y a la propia cárcel Modelo de Barcelona.

Estamos más que hartos de que se nos censure y se imponga el silencio dentro de las cárceles; mientras los dirigentes hacen lo que quieren saltándose su propia ley. Solidaridad y apoyo para Franki.

Salud y Anarquía!

C.P. Brians 2. Lunes, 3 - 11 - 2008
Amadeu Casellas Ramón

diumenge, 9 de novembre de 2008

Situació d'Amadeu Casellas despres de la fi de la vaga de fam

Situació d'Amadeu Casellas després de la fi de la vaga de fam

Actualment, l'Amadeu encara s'està recuperant físicament de la vaga de fam de 76 dies que va fer durant aquest estiu. També està esperant, encara, que es compleixin les promeses que li van fer quan la va deixar.

La seva situació de salut és la següent: té molts dolors a les cames; això, segons sembla, és perquè els nervis li han quedat sense recobriment, durant la darrera fase de la vaga de fam. Això fa que fins i tot el contacte amb els llençols li produeixi molèsties. Podem assegurar que la seva recuperació és més lenta per culpa dels serveis mèdics penitenciaris que, deliberadament o per incompetència, no l'han tractat tal i com la seva situació exigia. Des que va arribar a la presó de Brians 2, que Amadeu està demanant una dieta especial, ja que el menjar habitual és escàs, i encara l'està esperant. El dia 31 de novembre el va visitar una metgessa externa a la presó (però no la metgessa de confiança que està reclamant des del mes de juliol) i li va fer deixar tots els medicaments que estava prenent, segons la prescripció del metge del mòdul de la presó, i els va substituir pels que creia adequats, ja que els anteriors l'estaven perjudicant. Així mateix, li va prescriure suplements vitamínics i d'àcids, cosa que encara no li havien donat. També va encarregar uns anàlisis de sang, els primers després de dos mesos. Aquesta visita arriba després que l'Amadeu fes diverses instàncies al director de Brians 2, en què explicava les seves dificultats per a recuperar-se. D'altra banda, però, no estan atenent la seva petició que deixin entrar a visitar-lo una metgessa de la seva confiança. Tant el director de Brians 2, com el Secretari de la DGSP, Albert Batlle, com un representant del Síndic deGreuges, tenen coneixement d'aquesta situació i l'estan obviant de manera descarada.

A nivell legal, cal recordar que hi havia dues vies obertes per tal d'aconseguir la llibertat de l'Amadeu. D'una banda, la petició de refundició de condemnes, que va ser denegada per l'Audiència Provincial de Barcelona el dia 27 de novembre. Per altra banda, hi ha l'obtenció de beneficis penitenciaris, que va ser el que es va acordar durant el mes de setembre amb el Síndic de Greuges, i que va ser el que va posar fi a la vaga de fam. El proper dia 15 de novembre se li donarà a l'Amadeu, suposadament, un programa individualitzat de tractament en què estaran programats els permisos durantels pròxims sis mesos, i que han d'acabar amb l'obtenció del 100.2 (tercer grau restringit). Així, doncs, aviat sabrem si tot és una mentida o si realment surt ja de permís, que és el que li correspon.

A nivell polític, els atacs per part de la institució carcerària no han cessat. Primer van ser tres companys a qui es van prohibir les comuniccions amb l'Amadeu sense cap explicació. Després van amenaçar i sancionar el Franki de Terrassa (un company que està en tercer grau) per haver mostrat la seva solidaritat amb l'Amadeu. I finalment, des de l'hospital penitenciari deTerrassa (on va estar l'Amadeu durant la major part de laseva vaga de fam) s'ataca els seus advocats amb acusacions falses, intentant sancionar-los. Quins seran els següents?

Tant si es compleixen com no les promeses per a poder veure Amadeu Casellas al carrer, l'actitud de la institució carcerària és repudiable. Seguirem atentes i atents. No ens faran callar: a la seva repressió respondrà més solidaritat, fins que tots i totes siguem lliures.

MORT A L'ESTAT, LLIBERTAT I ANARQUIA

Situación de Amadeu Casellas 2 meses después del fin de la HHA día de hoy Amadeu se encuentra aún recuperándose físicamente de la Huelga de Hambre de 76 días que llevó a cabo este verano. También está aún esperando que se cumplan las promesas que le hicieron dejarla.A nivel médico tiene fuertes dolores en las extremidades, debido, según parece, a la falta de recubrimiento con que quedaron los nervios durante la última fase del ayuno. Esto hace que tan solo el roce de las sábanas le produzca molestias. Podemos asegurar que la recuperación está siendo más lenta por culpa de los servicios médicos penitenciarios, que de forma incompetente, o deliberada, no le han tratado como la situación lo exigía. Desde que llegó a Brians 2, Amadeu lleva solicitando una dieta especial, dada la escasez del rancho, y aún la está esperando. El día 31/10 le fue a visitar una médica externa a la cárcel –no la de confianza que viene reclamando desde el mes de julio-, y le quitó todos los medicamentos que se estaba tomando, a prescripción del médico del módulo, y se los sustituyó por los adecuados ya que éstos le estaban perjudicando. Asímismo le añadió suplementos vitamínicos y de ácidos, algo que aún no le habían dado. También le encargó unos análisis de sangre, los primeros después de dos meses. Esta visita llega después de que Amadeu hiciera varias instancias al director de Brians 2 donde explicaba sus dificultades para recuperarse. Por otro lado se están haciendo oídos sordos a las múltiples peticiones de que le entre a visitar la médica de confianza. Tanto el director de Brians 2, como el secretario de la DGSP Albert Batlle, como un representante del Síndic de Greuges, saben de esta situación y la están obviando de forma descarada.A nivel legal, recordar, que había dos vías abiertas para alcanzar la libertad de Amadeu. Por un lado la petición de refundición, la cual ha sido rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona a fecha de 27/10. Por otro lado está la obtención de los beneficios penitenciarios, que fue lo que se acordó en el mes de septiembre con el síndic de greuges, y que puso final a la HH. El próximo día 15 se le dará, supuestamente, a Amadeu un programa individualizado de tratamiento en el que estarán programados los permisos durante los próximos 6 meses, para acabar el período con la obtención del 100.2 (tercer grado restringido). Así que en breve sabremos si todo era un farol, o realmente sale de permiso, que es lo que le corresponde.A nivel político los ataques por parte de la institución carcelaria no han cesado. Primero fueron tres compañeros a los que se les prohibieron las comunicaciones sin explicación alguna. Después Franki (un compañero de Terrassa en tercer grado) amenzado y sancionado por mostrar su solidaridad con Amadeu. Y por último, desde el hospital de Terrassa (donde Amadeu estuvo la mayor parte de la HH) se ataca a sus abogados con falsas acusaciones, intentando sancionarles. ¿Quiénes serán los siguientes?Se cumplan o no las promesas para poder ver a Amadeu en la calle, la actitud de la institución carcelaria es repudiable. Seguimos atentxs. No nos van a hacer callar, a su represión responderá más solidaridad, hasta que todxs seamos libres.

MUERTE AL ESTADO, LIBERTAD Y ANARQUÍASituação de Amadeu Casellas, 2 meses depois do fim da sua Greve de Fome

Nos dias de hoje, Amadeu encontra-se ainda a recuperar fisicamente da Greve de Fome de 76 dias que levou a cabo este verão. Também está ainda à espera que se cumpram as promessas que o levaram a terminá-la.

A nível médico tem dores fortes nas extremidades do seu corpo, devido, segundo o que parece, à falta de recobrimento com que ficaram os nervos, durante a última fase do jejum. Isto faz com que o simples roçar dos lençois lhe provoque incómodo. Podemos assegurar que a recuperação está a ser mais lenta por causa dos serviços médicos penitenciários que, de forma incompetente ou deliberada, não o trataram como a situação exigia. Desde que chegou a Brians 2, o Amadeu tem solicitado uma dieta especial, dada a escassez da ração, e ainda se encontra à espera. No dia 31/10 recebeu a visita de uma médica externa à prisão- não a de confiança que vem pedindo desde o mês de Julho- que lhe retirou todos os medicamentos que estava a tomar, receitados pelo médico do módulo prisional, e substituíu-os pelos adequados, já que os outros o estavam a prejudicar. Também lhe adicionou suplementos de vitaminas e ácidos, algo que não lhe haviam dado. Bem como lhe requisitou análises ao sangue, as primeiras depois de dois meses. Esta visita ocorreu depois de o Amadeu fazer vários pedidos ao director de Brians 2, onde explicava as suas dificuldades em recuperar-se. Por outro lado, estão-se a fazer ouvidos surdos às múltiplas petições para que o possa visitar a médica de confiança. Tanto o director de Brians 2, como o secretário da DGSP (direcção geral de serviços prisionais), Albert Batlle, como um representante do "Síndic de Greuges", sabem desta situação e estão a ignorá-la de forma descarada.

A nível legal, recordemos, havia duas vias abertas para alcançar a liberdade de Amadeu. Por um lado, a petição de cúmulo jurídico, a qual foi recusada pela Audiencia Provincial de Barcelona, na data de 27/10. Por outro lado, está a obtenção dos benefícios penitenciários, que foi o acordado no mês de Setembro com o síndic de greuges, e que pôs fim à greve de fome. No próximo dia 15 ser-lhe-á dado, supostamente, um programa individual de tratamento no qual estão previstas as saídas precárias durante os próximos 6 meses, para acabar o período com a obtenção do 100.2 (terceiro grau restringido). Assim que, em breve saberemos se era tudo uma farsa ou se realmente sairá em regime aberto, como lhe corresponde.

A nível político, os ataques por parte da instituição carcerária não cessaram. Primeiro foram três companheiros aos quais proibiram as comunicações sem explicação alguma. Depois, Franki (um companheiro de Terrassa em terceiro grau) foi ameaçado e sancionado por mostrar a sua solidariedade com Amadeu. E, por último, desde o hospital de Terrassa (onde Amadeu esteve a maior parte da greve de fome) atacam-se os seus advogados com falsas acusações, tentando sancioná-los. Quem serão os próximos?

Cumpram-se ou não as promessas para poder ver o Amadeu na rua, a atitude da instituição prisional é repudiavel. Continuamos atentxs. Não nos vão conseguir calar. À sua repressão responderá mais solidariedade, até que todxs sejamos livres.
MORTE AO ESTADO, LIBERDADE E ANARQUIASupressão, Coordenação Anticarcerária da Catalunha

Barcelona, 7 de Novembro de 2008.

dilluns, 3 de novembre de 2008

Escrit de suport a l'advocada i advocat d'Amadeu Casellas

Escrito personal enviado a los diferentes colegios de abogados por correo certificado y al sìndic por e-mail

Al Ilustrísim Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Al Ilustrísim Col.legi d’Advocats de Lleida y
Al Ilustrísim Col.legi d’Advocats de Terrassa:

Al Sìndic de Greuges


Distinguidos Señores y Señoras:

Por la presente quisiera expresarles mi perplejidad y estupor, al conocer que la abogada y abogado del bufete que defiende al Sr Amadeu Casellas Ramon, han sido objeto de sendas denuncias ante estos colegios profesionales.

La abogada Diana Reig i Baiget y el letrado Francesc Arnau i Arias, defienden la situación penal de Amadeu Casellas Ramon, en estos momentos preso en el centro penitenciario de Brians 2. Me parece del todo impensable que dichos abogado y abogada, hayan puesto en riesgo la encomiable labor que vienen realizando y que además, supone su sustento cotidiano. No me cabe la menor duda, por lo que expondré a continuación, de que con esta denuncia han sido objeto de una acusación que esconde obscenas y resentidas intenciones. Y soy capaz de afirmar esto porque, desde hace tiempo, conozco a dicha abogada, a dicho abogado, a Amadeu Casellas y, lamentablemente, al gremio de quien se presupone que surge la denuncia y que no me merece ninguna credibilidad.

Sin remontarme demasiado en el tiempo, debo de manifestarles que, salvando las distancias, también he sido objeto de un “mal-trato” parecido al que ahora se ven inmersos la abogada Diana Reig y el abogado Francesc Arnau. No pretendo contarles ninguna "batallita", sino explicarles una reciente experiencia que está documentada con escritos de quejas, a las que nunca la institución penitenciaria ha dado respuesta. Quisiera adelantarles que, dichas actuaciones, fueron puestas en conocimiento, tanto del Sìndic de Greuges, como del mismo Secretari de la Direcció General d'Institucions i Serveis Penitenciaris, Sr. Albert Batlle i Bastardes (documento 5-6-7); del cual, tampoco he recibido contestación alguna.

HECHOS:

En el pasado mes de Agosto del presente año, el Sr. Amadeu Casellas se encontraba en huelga de hambre, como consecuencia de una reclamación de derechos. Estando en dicha situación tuve varias comunicaciones con él, en la Unitat Hospitalaria Penitenciaria (UHP) del Hospital de Terrassa. Antes de entrar a una de ellas, se me informó que la ropa de Amadeu, se había manchado en el traslado al verterse “accidentalmente”, una botella de champú o gel sobre sus efectos personales, y que se tenía que lavar y traer cuanto antes, pues era la única ropa que disponía.

A la salida, y tal como consta en el nº de registro de entrada 633108 del día 12-08-2008 (documento 4), me llevé sus efectos personales dentro de varias bolsas de las que se utilizan para la basura, pues estaban todos empapados por el líquido derramado. Días después, y tras lavar sus ropas y demás efectos personales, a la madre de Amadeu, la Sra Josefina Ramon, se le negó la entrada de la ropa con la excusa de que al funcionario de turno, "no le constaba" la salida de ropa; y por tanto, el interno debería de hacer una instancia para la autorización de la entrada de ropa. No pretendo valorar este accidente que es un “clásico” en los traslados, pero como se demuestra en el documento 4, es completamente falso que no constara dicha salida de ropa.

Siguiendo con las falsedades, unos días antes de dicha situación (9-08-2008), se llevó a cabo una concentración ante la UHP para manifestar nuestro apoyo al Sr. Amadeu Casellas. Éramos un grupito muy, muy reducido de personas (no más de ocho), entre las que se encontraba la propia madre de Amadeu. Tal y como consta en el escrito de denuncia, con fecha de entrada en registro 12-08-08 y nº 000455 (documento 8), la Comissiò Executiva de UGT-presons manifiesta el conocimiento de dicha concentración por diversas páginas web, y achacan dicha convocatoria a "grups antisistema". Además relatan que "aprovechamos" que no había presencia "policial disuassòria", para introducirnos en el aparcamiento del personal y que "amb total impunitat…, van estar inspeccionats tots els vehicles allà estacionats". Más adelante señalan que, "aquests fets que, una vegada més, posen en risc a tot el personal, penitenciari o no...", y continúa a pesar de reconocer que "en aquesta ocasió el grup era reduït”, que “però no va deixar de mostrar la seva hostilitat vers el personal..."; y acaba el párrafo con, "ens preguntem què hauria pogut passar si ens haguéssim trobat al davant d'un col.lectiu més nombrós" y concluyen el escrito haciendo responsable al Sr. Bastardes, de todas las consecuencias de estos hechos y le reclaman que ponga en marcha un protocolo de matrículas de "caràcter reservat" y que "es prenguin les mesures de seguretat adequades".

Para empezar, y como ejemplo del que no cabe sospecha alguna, una de esas ocho personas era la madre de Amadeu y dudo mucho que ella pertenezca a ningún grupo antisistema, del resto de personas que allí estábamos, somos algunas de las que comunicamos con él habitualmente.

En segundo lugar, nadie aprovechó ninguna situación. Permanecimos en el párquing público del hospital y accedimos a la zona mencionada por UGT-presons, a través de la puerta de entrada que estaba abierta. Y lo hicimos porque era allí donde justamente se encontraba la ventana de la habitación de Amadeu, que era a quién queríamos mostrar apoyo con nuestra visualización. En esa zona a la que accedimos, no había ningún vehículo estacionado; por lo tanto, los temores expresados por UGT-presons no son fundados en algo real y los hechos que relatan sobre la inspección de vehículos, son totalmente falsos. De hecho, nada más entrar, hicieron su aparición un grupo de tres mossos d'esquadra que nos informaron que acabábamos de entrar en la zona de seguridad del edificio, y después de explicarles nuestras intenciones, nos conminaron a abandonar la zona y hacerlo desde fuera. No hubo ningún tipo de actitud hostil, ni contra los mossos, ni contra nadie. Después de las mutuas explicaciones con los mossos, salimos de dicho recinto y continuamos fuera la concentración. O sea, las medidas de seguridad, el diálogo, fueron las adecuadas. Es más, a la pregunta de un mosso de sí llamaba a los "antidisturbios", otro respondió que no hacía ninguna falta. En los pocos minutos que duró dicha situación, ningún funcionario de prisiones estuvo presente, y lo que hablamos quedó entre los mossos y las personas que allí estábamos; por lo que valorar una actitud como hostil, supuestamente a través de las cámaras de seguridad, es una más de las muchas fantasías persecutorias que expresan a lo largo de todo su escrito de denuncia.

Tengo la convicción que, las personas que utilizan todas esas falacias frente a un grupo de amigos, amigas y familiares, se deben de sentir muy mal con las funciones que desempeñan y/o deben de guardar mucho resentimiento contra quienes nos preocupamos y ocupamos por las personas que están presas y por el respeto de sus más elementales derechos. Esa manera de hablar, como si se tratara de una personalidad colectiva paranoica, sólo es posible desde un gran resentimiento de amargura y de culpabilidad, y esas sí que son características de una actitud hostil y perversa para la que, el fin, justifica todos los medios posibles.

Siguiendo con la relación de falsedades que surgen desde la institución penitenciaria, quisiera concluir el escrito con un hecho que evidencia, no sólo que mienten, sino que lo hacen muy mal y pese a ello, no sienten la menor vergüenza.

A finales de Agosto, y después de haber tenido ya dos comunicaciones con Amadeu en la UHP, llamé por teléfono para solicitar una nueva comunicación. La persona que me atendió al teléfono, me comunicó que con Amadeu, habían cambiado el protocolo de visitas, Y que me tomaban los datos pero que debía volver a llamar el día de la comunicación para confirmar la autorización. Así lo hice y cual sería mi sorpresa cuando, la persona que me contestó, me aseguró que tenía una prohibición de comunicación con Amadeu. Después de hablar con dicha persona y explicarle que, si bien era cierto que durante un tiempo me habían prohibido ver a Amadeu, dicha prohibición estaba ya cancelada y disponía del documento que así lo confirmaba. Tiempo atrás, estando Amadeu en Quatre Camins, ya me habían hecho lo mismo, impidiéndome comunicar con él; dejando como constancia en el centro penitenciario, una queja que jamás tuvo contestación. Me pidieron que llamase más tarde para contrastar lo que les decía, pero como el tiempo pasaba y no me atendían al teléfono, decidí presentarme en la UHP con fotocopia del documento. Llegué justo a la hora solicitada para comunicar, pero allí, una vez más me confirmaron la prohibición, al tiempo que me aseguraron que mi tiempo de comunicar había pasado hacía una hora, porque así lo decía su ordenador. Después de esperar un rato, conseguí hablar con el Cap de Serveis y al mostrarle la fotocopia (documento 3), se comprometió a aclarar la cuestión, pero no pudo localizar al gerente de Quatre Camins, que era de donde provenía dicha prohibición; emplazándome, si se aclaraba la situación, para el día siguiente en el registro de comunicaciones. Al día siguiente, y por vía telefónica, la persona que me respondió a la llamada, me confirmó que no existía ninguna prohibición; en esta ocasión la excusa, para no permitirme ver a Amadeu, era que "el interno no había solicitado comunicar conmigo". Cuando les hice notar que había comunicado en dos ocasiones en esa misma UHP, entonces el interlocutor improvisó diciendo que me habían concedido sólo "permiso para comunicar un día" y que la segunda comunicación había sido un error de ellos. De todo esto dejé constancia en forma de queja en la UHP (documento 1-2).

Como consta en el documento nº 3, que se extendió a raíz de la cancelación de la prohibición de comunicaciones, se puede leer claramente que Amadeu Casellas Ramon, solicita que "se autorice las comunicaciones con: Gorka Ramos Hervella". Dicho documento, en papel del Centro Penitenciario de Quatre Camins, autoriza con una marca en la casilla de la resolución, y lleva la firma de un responsable y el sello de la D.G.S.P. de la Generalitat.

Las comunicaciones, en un mismo centro, se solicitan una vez y no es preciso hacerlo cada vez que se quiere comunicar de nuevo. Paradójicamente, el cambio de protocolo para comunicar sólo se aplicó a Amadeu y a sus comunicantes sin motivo razonado. Además, las continuas improvisaciones sobre las causas para impedir las comunicaciones con Amadeu en momentos tan delicados para su salud, no sólo denotan una falta de humanidad y profesionalidad, sino que apuntan a causas subjetivas seguramente ajenas a toda legalidad y más propias de un acostumbrado abuso. Lo que quiero señalar con todo ello, es que hay una intención insistente para criminalizar, perjudicar y molestar a las personas que nos hemos preocupado por la situación en la que se encuentra Amadeu Casellas y, algunos carceleros, no han dudado en recurrir a las maniobras más obscenas, amparados en la impunidad que les otorga la institución y las organizaciones sindicales de su gremio; haciéndose pasar por víctimas de su propia ficción, con el propósito de desviar la atención de la perversión de sus torpes maquinaciones. Que tengamos constancia, ningún carcelero ha sufrido el más mínimo percance, sin embargo, los familiares, amigos, amigas, abogado y abogada, aún hoy día seguimos recibiendo, semana tras semana, alguna nueva inesperada restricción.

Por todo lo expuesto, SOLICITO de sus ilustres colegios que, en vez de dar credibilidad a semejante denuncia, CONCURRAN Y DEN RESPUESTA de manera firme y sin reservas, en la defensa de un abogado y una abogada que han hecho todo lo posible por ofrecer una defensa digna y no dejar abandonado a su cliente, ni en los momentos más difíciles.

Ustedes tienen la oportunidad de hacer valer el sentido de la justicia, o de dar crédito a toda esta penosa farsa de un rancio resentimiento.

Sin otro particular, se despide atentamente.

Mi nombre y DNI

Barcelona, Viernes 31 Octubre del 2008

Crònica d'una visita a la presó


Ayer, Sábado 1 de Noviembre, se había convocado una concentración delante de la Modelo de Barcelona, en solidaridad con Franki. Llevávamos varios días con persistente lluvia y la previsión para el Sábado, sólo dejaba una pequeña tregua durante el mediodía hasta la tarde. Lamentablemente, no podría asistir a la convocatoria, porque a la misma hora, tenía una comunicación con Amadeu en el centro penitenciario de Brians 2.
A primera hora del Sábado, llovía y el cielo estaba gris y completamente nublado. El 1 de Noviembre, es el día que la iglesia católica tiene reservado para recordar a sus difuntos; todos los santos le llaman, y eso hace que muchas personas vayan a los cementerios para llevar flores a sus difuntos. Algunas, intentamos no olvidarnos de las que todavía siguen vivas, y vamos a las prisiones a ver a nuestras amigas y familiares o a denunciar la agonía de las libertades y los abusos de derecho. Como decía, las condiciones climatológicas de la mañana no inspiraban demasiada confianza para un viaje en moto, y por eso intenté informarme de los horarios de los autobuses que te llevan hasta la prisión. Tenía el tercer turno, el de las 18 horas, y el único autobús que podía coger, llegaba a la prisión a las 16 horas; o sea, debería de esperar dos horas, que allí, en aquel vestíbulo, se harían muy largas. Por eso, esperaba que las previsiones de esa tregua, fuesen acertadas y pudiese hacer el viaje en moto, así, sólo tendría que esperar la hora de antelación con la que te hacen llegar para comunicar. Además, con el cambio de horario y la proximidad del invierno, la vuelta debería de hacerla sin luz, pues oscurece antes.
Eran las 15 horas y las nubes se habían despejado. Ya no llovía y se dejaban ver algunos claros por los que se colaban los rayos de sol. Decidí ir en moto, pero equipado para la lluvia, pues esas mismas previsiones habían anticipado que, las lluvias volverían a hacer su aparición en las primeras horas de la noche y era probable que aún estuviese en carretera.
Sobre las 16,45 horas me puse en camino después de repostar gasolina. El viaje fué rápido y se notaba el aire frío de la bajada de temperaturas. Al llegar al desvío de la carretera de Capellades ya estaba oscureciendo y la prisión se hacía difícil de ver. Giré en la rotonda que me llevaba a Brians 2 y un autobús, frente a la entrada de la prisión, esperaba a que subieran los pasajeros. Un buen número de personas, mujeres, niños, hombres; algunos posiblemente presos con permiso, pues llevaban grandes bolsas de mano en las que suelen sacar sus efectos personales y la ropa sucia. Un mosso d'esquadra con los brazos cruzados y a pié de parada, vigila como suben ordenadamente al autobús. Voy bajando la pendiente que conduce a la puerta de entrada de la prisión, y veo que un hombre y una mujer jóvenes, se bajan de un coche y se dirigen tras mis pasos. En el exterior, grupitos de personas esperan y como viene siendo habitual, hay africanos y gitanos.
Entro en el edificio, y me dirijo hacia las dos ventanillas de comunicaciones. No hay nadie esperando, tampoco nadie al otro lado. Miro, y veo que hay una funcionaria en la ventanilla del peculio, en la que tres jóvenes le hablan y le dicen que las fotos de la pared, del proceso de construcción del centro penitenciario, le parecen las de un campo de concentración. En la otra punta, queda la ventanilla de entrada de paquetes, y una funcionaria está al ordenador. Me acerco y le pregunto, "¿para comunicar?". Me pide el nombre del preso al que vengo a ver y, acto seguido, pregunta a un grupito de tres funcionarias que, juntas, miraban algo en un ordenador: "¿Todavía está abierto el tercer turno?". Ellas le contestan que vaya con ellas a ver lo del ordenador, y esta les responde que ahora no puede, que está atendiendo a alguien. La impresora no tiene papel, y se mueve para conseguirlo. Me devuelve el DNI y me pasa la hoja de la comunicación por una ranura. Tras coger el papel, me dirijo hacia la ventanilla del peculio y le digo a la funcionaria que quiero hacer un ingreso. Me pide la hoja de comunicaciones, el DNI y la cantidad de dinero y me repite los datos, al tiempo que me entrega una hoja con el registro del ingreso. Ya sólo me queda guardar mis cosas en una taquilla y esperar, faltan 45 minutos.
Durante media hora, van entrando diferentes personas y repiten la misma rutina que he seguido. Algunas tienen que explicar su grado de parentesco ante las preguntas de las funcionarias, que ya han dejado de mirar juntas el ordenador. Un hombre de cierta edad habla con una funcionaria y le explica que es pariente lejano del preso con el que va a comunicar. Le pregunta si cabe la posibilidad de hacer un vis a vis. La funcionaria le responde que sólo pueden los familiares y que él debería de demostrar la cosanguinidad. El hombre lo ve difícil, y muestra una carta dirigida al director o a quien competa... La funcionaria insiste en las normas y el hombre desiste.
Faltan cinco minutos y ya se ven a los comunicantes del turno anterior. Esperan al otro lado a que les abran las puertas. Al rato salen y casi todas, son mujeres. Algunas llevan el pañuelo con el que cubren sus cabezas las mujeres islámicas; otras, muestran todos esos rasgos tan característicos del Magreb.
Frente a la reja recién abierta, nos agolpamos las del tercer turno. Algunos intentan entrar ya, pero la funcionaria les dice que todavía no es la hora y se va a buscar el listado de visitantes del tercer turno. A su regreso, nos hace entrar visita a visita y se va quedando el documento de identidad después de comprobar, con la hoja de comunicaciones, que aparecemos en la lista. Según vamos entrando, nos hacen pasar por el arco detector de metales. A todas les pita, y una funcionaria, al otro lado del arco, se encarga de pasar una a uno la raqueta detectora que va sonando según se encuentra con los cinturones, los pendientes, collares o pulseras. Para evitar la inspección, yo me lo he dejado todo en la taquilla. Todo, menos los folios de la resolución desestimada de la refundición de condenas de Amadeu; que voy a intentar entrárselos en la comunicación. Paso por el arco y no pita; la funcionaria me señala con la raqueta para que entre en la sala de espera. Ya estamos todas en la sala y cierran la puerta de entrada. Durante unos segundos estamos encerradas hasta que abren la puerta de acceso al pasillo que nos conduce a las escaleras. Después de bajar los tres pisos, salimos al patio que separa la zona de funcionarios, de la de los presos. Los tres jóvenes que hicieron el comentario sobre la semejanza a un campo de concentración, calculan en 10 metros la altura de los muros concéntricos que rodean la cárcel. "¡Joder, como para intentar escaparse!", dice uno mientras señala las alambradas que culminan las vallas que cierran los muros. Recuerdo de nuevo, como se parece a Guantánamo y como en un documental sobre una feria de armas en los USA, las empresas del alambre de espino competían asegurando que las cuchillas de sus alambradas, eran las que producían el mayor número de cortes.
Entramos en el recinto y pasamos por delante de la pecera de control de los carceleros. Algo pasa, pues están inquietos y la funcionaria que nos acompañaba, ha desaparecido sin que pueda intentar darle el documento para que se lo haga llegar a Amadeu. Entramos por el pasillo y pasamos por delante de las puertas de comunicación para jueces y abogados. También distingo dos puertas que tienen un cartel que dice "SALA DE RECONOCIMIENTO". Enseguida nos encontramos con las cabinas de comunicación. Busco la 38, pero algo sucede, porque veo que hay gente que se quedan fuera, mirando para un lado y otro y no entran en la cabina. Ya veo a Amadeu, está sentado y enseguida me saluda con la mano y se apresta a coger el telefonillo. Entro y tampoco hay silla en esta ocasión, pero sí se siente un olor muy rancio y fuerte. Además, veo que la gente que se quedaba fuera de la cabina, es porque no estaban las personas presas con las que tenían que comunicar y seguían pendientes de si las traían. Amadeu es uno de los pocos que está en la cabina y nada más entrar, lo primero que me pregunta, es por su abogada y abogado y me explica que acaba de tener una charla con el director de la prisión. Parece ser que ha leído su comunicado y no les ha gustado. Amadeu es claro, "si sancionan un solo día a mi abogada, se acabó el pacto". Me sigue hablando y dando detalles de esta entrevista y veo que hoy no está para sonrisas y habla todo el rato con el ceño fruncido. Explica que el director le hizo notar que como favor, no habían prohibido las comunicaciones con su madre, y él vuelve a ser contundente. "Si a mi madre, no le dejáis verme, arrastro con todo lo que puedo". Parece que como, el director lo vió un tanto exaltado, le dijo que se tranquilizara y Amadeu de nuevo fue claro. "Me he tranquilizado cuando estaba en el hospital y le habéis negado la entrada a mis amigos. Me he callado cuando habéis ninguneado a mi madre; cuando me habéis fastidiado con la comida durante la huelga de hambre; cuando habéis acusado a mis amigos; no he dicho nada cuando me habéis manchado la ropa. He seguido sin decir nada, a pesar de que no me habéis respetado la dieta de comidas; cuando no he tenido rehabilitaciones; cuando me habéis dado largas con la doctora de confianza y encima, ahora viene una internista y me dice que no siga tomando la medicación que me habéis dado, porque no me puede ir mal; y además, os he pedido la nueva medicación hace una semana, y todavía no me la habéis dado...; lo que te digo, he aguantado, pero como le quiten un sólo día a mi abogada, no seréis vosotros los que romperéis el trato, sino que lo haré yo. Ellas están conmigo y yo con ellas, y si las tocáis a ellas, es como si me tocaseis a mi". Según Amadeu, el director le reconoció los errores en cuanto a la medicación y parece que hizo algunas gestiones con el ordenador y le dijo. "Si no te traen hoy la medicación, a lo más tardar la tienes el lunes. De eso me encargo yo". Realmente se le nota enojado, tanto es así que, todo ese chorro de palabras le salieron sin la menor oportunidad para preguntarle cómo estaba. "Bueno, ¿y tú, cómo te encuentras?", le pregunté al tiempo que veía que el resto de presos llegaban para comunicar. "Pues ya ves, lo que te digo. Ahora estoy sin medicación y por eso algo peor. Me siguen doliendo las piernas, incluso con el roce de las sábanas y apenas duermo seguido por las noches, pero ¡es lo que hay!. Cuando me levanto, aunque no haya dormido suficiente, me encuentro descansado y puedo aguantar de pié unas 3 horas, que es más o menos el tiempo que dura el trabajo en el destino que me han dado; pero luego tengo que echarme a descansar, porque me duelen bastante las piernas. El director me ha preguntado si estaba bien en el destino o si lo quería cambiar y le he comentado que lo del destino me es igual, que lo que quiero es poder recuperarme". Le comenté que se había echo un "blog" para él y que, en ese mismo momento que comunicábamos, había una concentración frente a la Modelo , en apoyo al Franki y que allí, Rr, iba a apoyarle y a recoger firmas para Amadeu. Le expliqué que ayer, el Tardá, debía de haberse entrevistado con el Sìndic, pero que no habíamos podido contactar con él para saber cómo había ido. Le expresé mi sensación de que este político, por el momento, parecía realmente preocupado y honesto y que, por el contrario, los responsables del sìndic, no me despertaban confianza; pues en la entrevista que tuvimos con ellos, me dió la sensación de que intentaron ponernos unos contra otros con sus comentarios. Le repetí cosas que se hablaron allí y el acuerdo que nos explicó Ignasi García Clavel y, en esto último, Amadeu lo desmintió y me dijo que al día siguiente de esa entrevista, el Ignasi García fue a verle de nuevo. Sigo pensando en las palabras que García Clavel explicó que le dijo: "Amadeu, te están utilizando". Ahora lo entiendo, lo que debió decir es: Amadeu, te estoy utilizando.
Luego hablamos de cosas más personales, de amigos y amigas comunes y toda esa tensión desapareció. El sonido de los cinco minutos finales, se escuchó por el sistema de megafonía. Antes de que cortasen la voz de los telefonillos, me habló de la situación de otros presos que han pagado muchos años y que estaban junto a él, y de cómo a uno de ellos, los mossos intentaban, con acusaciones sin pruebas, que pagase los cuatro años de condicional, en prisión. De repente, mientras le hablaba, me hizo gestos de que el telefonillo ya no funcionaba, la comunicación había concluído. Le hice gestos de que le llevaba los documentos al carcelero para que se los pasara, y salí rápido de la cabina, sin despedirme y con la confianza de que podría hacerlo cuando le diesen los papeles. Pero mi entusiasmo se vió bloqueado por una puerta corredera cerrada. Busqué a ver si veía a algún carcelero, pero nada. Ví a Amadeu que llegaba al fondo de un pasillo y allí, junto con el resto de presos, esperaba. Giró la cabeza y me vió en la puerta, haciendo un gesto negativo con la cabeza y diciendo con gestos, que se los enviara por carta. Vinieron a llevarse a los presos y se giró para saludarme y despedirse. Las visitantes, ya estábamos todas fuera, esperando para la salida, y por allí aún no se había acercado nadie. De repente se abrió la puerta, pero Amadeu ya no estaba. Nos dieron los documentos de identidad y tras atravesar el patio, subimos los tres pisos de escaleras para esperar frente a otra puerta. La funcionaria nos advirtió que llevásemos el DNI en la mano y abrió la puerta, tras la que esperaba otra funcionaria que miraba las fotos de los DNI y las caras de quienes los portábamos. Llegamos hasta otra puerta corredera que estaba cerrada, y allí esperamos un rato frente a una garita de control de los carceleros. El diario La Vanguardia estaba encima de una de las mesas y dos carceleros permanecían dentro; encima de otra mesa, dos documentos de identidad, seguramente de dos visitantes que se fueron sin recogerlos o vete a saber...
Una vez se abrió la puerta, salimos como el flujo de agua de un río crecido. Unas directamente hacia la puerta, la mayoría hacia las taquillas. Recogí mis efectos personales y me abrigué. Salí fuera, la zona estaba iluminada pero la noche era oscura y todavía no llovía. Me puse el casco y arranqué la moto. La carretera estaba muy oscura, fuí a seguir las luces traseras del coche que me precedía y, tras él, me adentré en la oscuridad del camino hasta que llegar al polígono industrial. Allí, las naves industriales estaban todas iluminadas. El capital siempre necesita hacerse visible y sus prisiones cada vez más discretas. Con la luz, adelanté al vehículo y me incorporé a la carretera de Capellades, en esta ocasión, dirección Martorell; y tras la rotonda, hacia la autopista. La vuelta también fué rápida y poco antes de llegar a Barcelona empezaron a caer las primeras gotas. Las predicciones acertaron.