diumenge, 9 de novembre de 2008

Situació d'Amadeu Casellas despres de la fi de la vaga de fam

Situació d'Amadeu Casellas després de la fi de la vaga de fam

Actualment, l'Amadeu encara s'està recuperant físicament de la vaga de fam de 76 dies que va fer durant aquest estiu. També està esperant, encara, que es compleixin les promeses que li van fer quan la va deixar.

La seva situació de salut és la següent: té molts dolors a les cames; això, segons sembla, és perquè els nervis li han quedat sense recobriment, durant la darrera fase de la vaga de fam. Això fa que fins i tot el contacte amb els llençols li produeixi molèsties. Podem assegurar que la seva recuperació és més lenta per culpa dels serveis mèdics penitenciaris que, deliberadament o per incompetència, no l'han tractat tal i com la seva situació exigia. Des que va arribar a la presó de Brians 2, que Amadeu està demanant una dieta especial, ja que el menjar habitual és escàs, i encara l'està esperant. El dia 31 de novembre el va visitar una metgessa externa a la presó (però no la metgessa de confiança que està reclamant des del mes de juliol) i li va fer deixar tots els medicaments que estava prenent, segons la prescripció del metge del mòdul de la presó, i els va substituir pels que creia adequats, ja que els anteriors l'estaven perjudicant. Així mateix, li va prescriure suplements vitamínics i d'àcids, cosa que encara no li havien donat. També va encarregar uns anàlisis de sang, els primers després de dos mesos. Aquesta visita arriba després que l'Amadeu fes diverses instàncies al director de Brians 2, en què explicava les seves dificultats per a recuperar-se. D'altra banda, però, no estan atenent la seva petició que deixin entrar a visitar-lo una metgessa de la seva confiança. Tant el director de Brians 2, com el Secretari de la DGSP, Albert Batlle, com un representant del Síndic deGreuges, tenen coneixement d'aquesta situació i l'estan obviant de manera descarada.

A nivell legal, cal recordar que hi havia dues vies obertes per tal d'aconseguir la llibertat de l'Amadeu. D'una banda, la petició de refundició de condemnes, que va ser denegada per l'Audiència Provincial de Barcelona el dia 27 de novembre. Per altra banda, hi ha l'obtenció de beneficis penitenciaris, que va ser el que es va acordar durant el mes de setembre amb el Síndic de Greuges, i que va ser el que va posar fi a la vaga de fam. El proper dia 15 de novembre se li donarà a l'Amadeu, suposadament, un programa individualitzat de tractament en què estaran programats els permisos durantels pròxims sis mesos, i que han d'acabar amb l'obtenció del 100.2 (tercer grau restringit). Així, doncs, aviat sabrem si tot és una mentida o si realment surt ja de permís, que és el que li correspon.

A nivell polític, els atacs per part de la institució carcerària no han cessat. Primer van ser tres companys a qui es van prohibir les comuniccions amb l'Amadeu sense cap explicació. Després van amenaçar i sancionar el Franki de Terrassa (un company que està en tercer grau) per haver mostrat la seva solidaritat amb l'Amadeu. I finalment, des de l'hospital penitenciari deTerrassa (on va estar l'Amadeu durant la major part de laseva vaga de fam) s'ataca els seus advocats amb acusacions falses, intentant sancionar-los. Quins seran els següents?

Tant si es compleixen com no les promeses per a poder veure Amadeu Casellas al carrer, l'actitud de la institució carcerària és repudiable. Seguirem atentes i atents. No ens faran callar: a la seva repressió respondrà més solidaritat, fins que tots i totes siguem lliures.

MORT A L'ESTAT, LLIBERTAT I ANARQUIA

Situación de Amadeu Casellas 2 meses después del fin de la HHA día de hoy Amadeu se encuentra aún recuperándose físicamente de la Huelga de Hambre de 76 días que llevó a cabo este verano. También está aún esperando que se cumplan las promesas que le hicieron dejarla.A nivel médico tiene fuertes dolores en las extremidades, debido, según parece, a la falta de recubrimiento con que quedaron los nervios durante la última fase del ayuno. Esto hace que tan solo el roce de las sábanas le produzca molestias. Podemos asegurar que la recuperación está siendo más lenta por culpa de los servicios médicos penitenciarios, que de forma incompetente, o deliberada, no le han tratado como la situación lo exigía. Desde que llegó a Brians 2, Amadeu lleva solicitando una dieta especial, dada la escasez del rancho, y aún la está esperando. El día 31/10 le fue a visitar una médica externa a la cárcel –no la de confianza que viene reclamando desde el mes de julio-, y le quitó todos los medicamentos que se estaba tomando, a prescripción del médico del módulo, y se los sustituyó por los adecuados ya que éstos le estaban perjudicando. Asímismo le añadió suplementos vitamínicos y de ácidos, algo que aún no le habían dado. También le encargó unos análisis de sangre, los primeros después de dos meses. Esta visita llega después de que Amadeu hiciera varias instancias al director de Brians 2 donde explicaba sus dificultades para recuperarse. Por otro lado se están haciendo oídos sordos a las múltiples peticiones de que le entre a visitar la médica de confianza. Tanto el director de Brians 2, como el secretario de la DGSP Albert Batlle, como un representante del Síndic de Greuges, saben de esta situación y la están obviando de forma descarada.A nivel legal, recordar, que había dos vías abiertas para alcanzar la libertad de Amadeu. Por un lado la petición de refundición, la cual ha sido rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona a fecha de 27/10. Por otro lado está la obtención de los beneficios penitenciarios, que fue lo que se acordó en el mes de septiembre con el síndic de greuges, y que puso final a la HH. El próximo día 15 se le dará, supuestamente, a Amadeu un programa individualizado de tratamiento en el que estarán programados los permisos durante los próximos 6 meses, para acabar el período con la obtención del 100.2 (tercer grado restringido). Así que en breve sabremos si todo era un farol, o realmente sale de permiso, que es lo que le corresponde.A nivel político los ataques por parte de la institución carcelaria no han cesado. Primero fueron tres compañeros a los que se les prohibieron las comunicaciones sin explicación alguna. Después Franki (un compañero de Terrassa en tercer grado) amenzado y sancionado por mostrar su solidaridad con Amadeu. Y por último, desde el hospital de Terrassa (donde Amadeu estuvo la mayor parte de la HH) se ataca a sus abogados con falsas acusaciones, intentando sancionarles. ¿Quiénes serán los siguientes?Se cumplan o no las promesas para poder ver a Amadeu en la calle, la actitud de la institución carcelaria es repudiable. Seguimos atentxs. No nos van a hacer callar, a su represión responderá más solidaridad, hasta que todxs seamos libres.

MUERTE AL ESTADO, LIBERTAD Y ANARQUÍASituação de Amadeu Casellas, 2 meses depois do fim da sua Greve de Fome

Nos dias de hoje, Amadeu encontra-se ainda a recuperar fisicamente da Greve de Fome de 76 dias que levou a cabo este verão. Também está ainda à espera que se cumpram as promessas que o levaram a terminá-la.

A nível médico tem dores fortes nas extremidades do seu corpo, devido, segundo o que parece, à falta de recobrimento com que ficaram os nervos, durante a última fase do jejum. Isto faz com que o simples roçar dos lençois lhe provoque incómodo. Podemos assegurar que a recuperação está a ser mais lenta por causa dos serviços médicos penitenciários que, de forma incompetente ou deliberada, não o trataram como a situação exigia. Desde que chegou a Brians 2, o Amadeu tem solicitado uma dieta especial, dada a escassez da ração, e ainda se encontra à espera. No dia 31/10 recebeu a visita de uma médica externa à prisão- não a de confiança que vem pedindo desde o mês de Julho- que lhe retirou todos os medicamentos que estava a tomar, receitados pelo médico do módulo prisional, e substituíu-os pelos adequados, já que os outros o estavam a prejudicar. Também lhe adicionou suplementos de vitaminas e ácidos, algo que não lhe haviam dado. Bem como lhe requisitou análises ao sangue, as primeiras depois de dois meses. Esta visita ocorreu depois de o Amadeu fazer vários pedidos ao director de Brians 2, onde explicava as suas dificuldades em recuperar-se. Por outro lado, estão-se a fazer ouvidos surdos às múltiplas petições para que o possa visitar a médica de confiança. Tanto o director de Brians 2, como o secretário da DGSP (direcção geral de serviços prisionais), Albert Batlle, como um representante do "Síndic de Greuges", sabem desta situação e estão a ignorá-la de forma descarada.

A nível legal, recordemos, havia duas vias abertas para alcançar a liberdade de Amadeu. Por um lado, a petição de cúmulo jurídico, a qual foi recusada pela Audiencia Provincial de Barcelona, na data de 27/10. Por outro lado, está a obtenção dos benefícios penitenciários, que foi o acordado no mês de Setembro com o síndic de greuges, e que pôs fim à greve de fome. No próximo dia 15 ser-lhe-á dado, supostamente, um programa individual de tratamento no qual estão previstas as saídas precárias durante os próximos 6 meses, para acabar o período com a obtenção do 100.2 (terceiro grau restringido). Assim que, em breve saberemos se era tudo uma farsa ou se realmente sairá em regime aberto, como lhe corresponde.

A nível político, os ataques por parte da instituição carcerária não cessaram. Primeiro foram três companheiros aos quais proibiram as comunicações sem explicação alguma. Depois, Franki (um companheiro de Terrassa em terceiro grau) foi ameaçado e sancionado por mostrar a sua solidariedade com Amadeu. E, por último, desde o hospital de Terrassa (onde Amadeu esteve a maior parte da greve de fome) atacam-se os seus advogados com falsas acusações, tentando sancioná-los. Quem serão os próximos?

Cumpram-se ou não as promessas para poder ver o Amadeu na rua, a atitude da instituição prisional é repudiavel. Continuamos atentxs. Não nos vão conseguir calar. À sua repressão responderá mais solidariedade, até que todxs sejamos livres.
MORTE AO ESTADO, LIBERDADE E ANARQUIASupressão, Coordenação Anticarcerária da Catalunha

Barcelona, 7 de Novembro de 2008.